De vrijwillige ouderbijdrage in het onderwijs staat al jaren ter discussie. Op sommige scholen worden absurde bedragen gevraagd die oplopen tot 2000 euro. Daarnaast worden kinderen soms uitgesloten van het schoolreisje, omdat ouders de ouderbijdrage niet voldoen. Een motie timmert dit gat dicht. Is het probleem hiermee oplost? Of toch niet? En weten we dan wat het probleem wél is?

 

Februari 2017. Het lukken de PvdA en SP om een meerderheid voor een motie te krijgen die de torenhoge ouderbijdragen in het onderwijs aan banden leggen. Uit iets schijnbaar eenvoudigs als een vrijwillige ouderbijdrage kunnen problemen voortkomen – zo blijkt – die heel divers zijn en en grote gevolgen hebben voor kinderen. Maar wat is dan het probleem? Scholen vragen een ouderbijdrage voor schoolactiviteiten die niet worden bekostigd door de overheid. Die bijdrage kan hoog oplopen. Volgens de politieke partijen worden ouders afgeschrikt om hun kind aan te melden op een school die een hoge ouderbijdrage vraagt. Daarnaast worden ouders soms gedurende het schooljaar geconfronteerd met extra kosten. Door de motie worden deze problemen opgelost. Althans: als de motie wordt uitgewerkt, dan komt er een maximumbedrag en moet voorafgaand aan het schooljaar het totaalbedrag vastgesteld worden.

Ouders & Onderwijs

Ouderorganisatie Ouders & Onderwijs ziet de uitsluiting van leerlingen bij schoolreisjes al jaren met lede ogen aan. Uit de registraties van de informatiedienst van deze club blijkt dat ouders met een kleine beurs geen enkele euro kunnen missen. Een maximumbedrag verandert daar niets aan. In de praktijk signaleert Ouders & Onderwijs dat ouders soms gewoon niet kúnnen betalen. Deze leerlingen kunnen straks nog steeds uitgesloten worden van extra schoolactiviteiten. Immers staan scholen momenteel ‘in hun recht’ bij het uitsluiten van leerlingen bij schoolreisjes, omdat deze pretactiviteiten niet bekostigd worden door de overheid. Absurd. De motie verandert alleen niets aan de mogelijke individuele consequenties voor leerlingen. Bovendien verwacht Ouders & Onderwijs een aantal nadelige gevolgen als de motie wordt uitgewerkt:

 • Niet-verplichte schoolactiviteiten (zoals schoolreisjes, sportactiviteiten, Sinterklaas) worden niet bekostigd met onderwijsgeld, maar juist met de ouderbijdragen. Met een maximumbedrag voor de ouderbijdrage is voor deze activiteiten straks minder geld beschikbaar.
 • Soms betalen ouders een hoge ouderbijdrage vanwege extra ondersteuning (bijvoorbeeld hoogbegaafdenklas) die niet wordt bekostigd via passend onderwijs. Deze klassen zijn afhankelijk van de bijdragen van ouders. Deze speciale klassen en het steunfonds voor ouders die niet kunnen betalen zullen verdwijnen zonder de bijdrage.
 • Verbod op tussentijdse aanpassing van de ouderbijdrage kan van invloed zijn op de bereidheid van school om deel te nemen aan extra activiteiten. Bijvoorbeeld wanneer de gemeenteraad gedurende het schooljaar geld beschikbaar stelt voor schoolzwemmen, maar het vervoer voor rekening van school/ouders komt.
 • De MR van de school heeft een belangrijke taak bij de vaststelling van de ouderbijdrage aan de hand van de voorgestelde activiteiten. In de nieuwe situatie bepaalt het beperkte budget wat de mogelijkheden zijn voor activiteiten in plaats van andersom.

Ouders met een kleine beurs kunnen geen enkele euro missen. Een maximumbedrag verandert daar niets aan. Sommige ouders  kúnnen gewoon betalen. Deze leerlingen kunnen straks nog steeds uitgesloten worden van extra schoolactiviteiten. De motie verandert niets aan de mogelijke individuele consequenties voor leerlingen.

“Scholen staan ‘in hun recht’ bij het uitsluiten van leerlingen. Absurd.”

 

Documenten

Kernpunt

Uit iets schijnbaar eenvoudigs als een vrijwillige ouderbijdrage – zo blijkt – kunnen verschillende problemen kleven. Op hoofdlijnen zijn er twee problemen: problemen die samenhangen met de hoogte van de ouderbijdrage om ouders af te schrikken en problemen die samenhangen met de bekostiging van schoolactiviteiten.

Waarnemingen

Uit de registraties van van Ouders & Onderwijs blijkt dat:

 • Ouders weten niet of nauwelijks of de ouderbijdrage vrijwillig is. Bovendien legt de school in brieven over de ouderbijdrage soms de nadruk op uitsluiting van schoolactiviteiten.
 • Ouders weten niet hoe het bedrag voor de ouderbijdrage is samengesteld. Bovendien vragen ouders of ze het bedrag in termijnen of een specifiek deel kunnen betalen.
 • Ouders vragen of hun kind kan worden uitsloten van een schoolreisje. Sommige ouders betalen een deel van de ouderbijdrage een paar dagen voor het schoolreisje, toch wordt hun kind uitgesloten van het schoolreisje.
 • Ouders hebben te maken met extra schoolkosten naast de ouderbijdrage. Bijvoorbeeld vanwege kosten of borg voor een tablet of vervoer voor de bus bij het schoolzwemmen.
 • Ouders hebben te maken met uitsluiting van hun kind voor verplichte lesactiviteiten. Dit is in strijd met de wet, omdat het gaat om onderwijstijd.
 • Ouders worden geconfronteerd met extra kosten voor tussenschoolse opvang, terwijl er een continurooster op school is ingevoerd. Een verplichte ouderbijdrage voor opvang bij een continurooster is niet toegestaan.
 • Ouders worden verplicht de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. Bovendien heeft de betaling invloed op een profielklas met extra ondersteuning (bijvoorbeeld een hoogbegaafdenklas) of een tablet. Dit is in strijd met de wet.

De motie moet nog uitgewerkt worden. Het is aan de regering om hierover met een voorstel te komen. Ouders & Onderwijs volgt dit onderwerp op de voet.

Share This