Nog 11 dagen tot de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Verschillende politieke partijen proberen kiezers te overtuigen met verkiezingsbeloften. Beter onderwijs, goede zorg en meer banen. U kent de slogans. Tot mijn eigen frustratie hebben Molukkers geen ‘eigen’ kandidaat. In theorie halen we als gemeenschap gemakkelijk een eigen zetel in de Kamer, al dan niet via de kiesdrempel. Natuurlijk, een deel van Molukkers in Nederland is statenloos en daarmee niet kiesgerechtigd. Maar daarnaast is er een aantal gemeenschappelijke onderwerpen samen met honderdduizenden Nederlanders met Indische roots en de Papoea’s in Nederland. Een eigen zetel voor iemand die aandacht vraagt voor het koloniale verleden in het onderwijs? Onze eigen woordvoerder die uitlegt waarom KNIL-soldaten óók veteranen zijn en die status verdienen? Iemand die aandacht vraagt voor het belachelijk hoge percentage schooluitval onder Molukse jongeren? Iemand die ervoor zorgt dat Nederland kleur bekent? Die kandidaat is er niet. Helaas. Maar hebben Molukkers dan wel iets aan de verkiezingsbeloften in de huidige verkiezingsprogramma’s? Ik zocht uit wat de verschillende politieke partijen Molukkers te bieden hebben aan de hand van een aantal actuele thema’s. De garanties die we tot 16 maart 2017 hebben en waar partijen na die datum op zijn te wijzen:

VVD

 • Gemeenten moeten mantelzorgers ondersteunen wanneer dat nodig is
 • Talenten en capaciteiten van mensen staan centraal, niet hun geslacht, afkomst of beperking
 • Diversiteit is in het eigen belang van organisaties, maar kun je niet afdwingen via wetten

PvdA

 • Ondersteuning van mantelzorgers wordt een verantwoordelijkheid van gemeenten
 • Anoniem solliciteren wordt de norm bij alle overheden en (semi) publieke instellingen
 • Instituties zoals politie, UWV, onderwijs en de zorg moeten een herkenbare afspiegeling zijn van de samenleving
 • Risicojongeren die uitvallen op school worden – niet vrijblijvend – begeleid naar werk of een opleiding

‘Nederland heeft historische verplichtingen tegenover Papoea’s en de Molukkers’

PVV

Geen concrete standpunten voor Molukkers (wel deislamisering van Nederland die islamitische Molukkers in Nederland direct raakt)

SP

 • In iedere gemeente komt een mantelzorgpunters waar mantelzorgers terecht kunnen met vragen en voor hulp
 • Overheidsorganisaties (inclusief politie) moeten zoveel mogelijk een goede afspiegeling zijn van de samenleving

CDA

 • Een mantelzorgersvergoeding voor familieleden en mantelzorgers die voor een langere tijd de zorg voor een naaste op zich nemen
 • Het is onacceptabel dat kinderen met een andere culturele achtergrond minder kansen hebben in het onderwijs of dat sollicitanten worden afgewezen omdat zij een buitenlandse achternaam dragen

D66

 • Discriminatie en kansenongelijkheid (ook bij mensen bij een andere achtergrond) wordt aangepakt
 • Organisaties als politie, defensie en publieke omroep (en de lerarenopleiding) leggen in hun toelatingsbeleid meer nadruk op diversiteit. Organisaties en leren moeten een betere afspiegeling van de samenleving worden
 • Actief tegengaan van schooluitval onder jongeren

ChristenUnie

 • Nederland heeft historische verplichtingen tegenover Papoea’s en de Molukkers
 • Ruimere verlofregeling voor mantelzorgers
 • Arbeidsmarktdiscriminatie tegen gaan, onder meer door anoniem solliciteren mogelijk te maken, maar niet door het opleggen van quota
 • Een goede begeleiding van de overgang naar een volgende school, omdat het risicomomenten zijn voor schooluitval en leerproblemen
 • Voor het gezag en draagvlak van de politie is het belangrijk dat het personeelsbestand divers is

‘Er komt een nationaal museum, waar ruime aandacht is voor het slavernijverleden, koloniale verleden en de geschiedenis van migratie in Nederland’

GroenLinks

 • Alle oorlogsgetroffenen uit voormalig Nederlands-Indië krijgen erkenning, rechtsherstel en compensatie. Ook andere slachtoffers van ons koloniale verleden krijgen erkenning. De Nederlandse staat maakt formeel excuses voor het Nederlandse slavernijverleden en koloniale verleden
 • Er komt een nationaal museum, waar ruime aandacht is voor het slavernijverleden, koloniale verleden en de geschiedenis van migratie in Nederland
 • Koloniaal verleden, migratiegeschiedenis, diversiteit en anti-discriminatie worden onderdeel van de kerndoelen in zowel het basisonderwijs als voortgezet onderwijs
 • We investeren in zorg en welzijn voor ouderen, mantelzorgers, mensen met een beperking, kinderen en jongeren die ondersteuning nodig hebben
 • Bij vacatures van de overheid wordt anoniem solliciteren de norm

SGP

 • Het is goed dat Nederland probeert goede betrekkingen te hebben en houden met Indonesië. Nederland moet echter met klem bij de Indonesiërs aan blijven dringen op het waarborgen van de vrijheid en zelfbestuur van West-Papua en de Molukken
 • Om de leefbaarheid van wijken te vergroten krijgen gemeenten bij sociale huurwoningen ook de bevoegdheid om niet-Westerse allochtonen te spreiden
 • De overheid houdt er toezicht op dat de wettelijke verplichtingen om mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen, worden nagekomen.

Partij voor de Dieren

 • De overheid zorgt ervoor dat het ambtenarenapparaat een evenwichtige afspiegeling is van de samenstelling
  van de bevolking

50Plus

 • Geen mantelzorgboete voor AOW-gerechtigden. Mantelzorgondersteuning gaat deel uitmaken van een gemeentelijk basispakket. Dit maakt een einde aan te grote verschillen per gemeente

VNL

 • Geen concrete standpunten voor Molukkers

Vóór formele excuses voor ons slavernijverleden en onderdrukking gepaard met massamoorden tijdens onze koloniale bezetting van Indonesië en de politionele acties

Denk

 • Vóór het stimuleren van een ‘kleurrijk’ een eerlijker perspectief in de geschiedschrijving, door het opzetten van een faculteit voor Afro-Caribische en Indische geschiedschrijving
 • Vóór formele excuses voor ons slavernijverleden en onderdrukking gepaard met massamoorden tijdens onze koloniale bezetting van Indonesië en de politionele acties
 • Vóór het dekoloniseren van onze straatnamen, bruggen, tunnels en musea, door kolonisatoren niet meer te vereren [1]
 • Vóór een diversiteitsquotum van 10% voor meer mensen met migrantenachtergrond in de top van grote ondernemingen in Nederland
 • Vóór het afschaffen van de concepten en de stigmatiserende beleidspraktijken die horen bij de termen ‘Allochtoon’ en ‘Autochtoon’[2]
 • Vóór diversiteitsquota voor mensen met een migrantenachtergrond als bewindspersonen en overheidspersoneel, zodat de overheid een afspiegeling vormt van de bevolking

Art. 1

 • Er komt een plan tegen eenzaamheid onder ouderen. Mantelzorg voor ouderen en zorgbehoevenden wordt fiscaal beloond
 • In 2022 is minimaal 40% van de top van overheid (en besturen en toezichthouders in het hoger onderwijs) een vrouw en zijn overheidsorganen een weerspiegeling van de etnische diversiteit van de bevolking
 • De overheid maakt officiële excuses voor ons slavernijverleden en de koloniale bezettingen en er komt een ruimhartige genoegdoening voor slachtoffers van Nederlands oorlogsgeweld en mensen die zijn benadeeld als gevolg van de Indische Kwestie

[1] Namen van bruggen, straten en tunnels koloniseren natuurlijk geen straten. Hiermee wordt bedoeld dat die namen niet meer gebruikt moeten worden.
[2] In de partijprogramma’s van de grote partijen komen deze termen al niet voor. Sinds 2016 gebruikt de overheid deze termen ook niet meer in overheidsdocumenten.

Kaja Sariwating

Share This